Cart

Политика за поверителност

Политика за поверителност на фирма „КЛОГ“ ЕООД и задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

т1. Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила новият
Общ регламент относно защитата на лични данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз.

Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR) защитава основни права и свободи на физическите лица и по-специално правото на защита на личните данни. В същото време регламентът осигурява свободно движение на лични данни в рамките на Европейския съюз.

 

Регламент (ЕС) 2016/679 е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г. и се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 година.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите относно тяхната обработка.

Новата правна рамка запазва редица основополагащи принципи и понятия от предходната нормативна уредба, но в същото време въвежда завишени стандарти за защита на данните, разширени права на физическите лица и нови задължения на администраторите на лични данни.

 

Фирма „КЛОГ“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

В качеството си на администратор на лични данни за осъществяване на онлайн търговия, посредством собствен уебсайт на основен домейн (Интернет адрес) – Klog.bg, с прилежащ към него електронен магазин, фирма „КЛОГ“ ЕООД се стреми да отговаря на всички изисквания по новата регулация, като събира единствено данни за лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на съответните услуги, свързани с дейността на фирмата, и ги пази отговорно и законосъобразно, в качеството си на съвестен администратор, професионалист и добър търговец.

Фирма „КЛОГ“ ЕООД е отговорна за обработването на личните данни на клиентите на електронния магазин в сайта Klog.bg, контролира обработването на тези данни и гарантира спазването на тяхната конфиденциалност.

Личните данни се събират, използват и съхраняват от фирма „КЛОГ“ ЕООД съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни. Прилаганите от нас практики за защита на личните данни съответстват на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (ОРЗД 2018).

т2. Събиране, използване и съхраняване на личните данни

  • Администратор на личните данни – „ КЛОГ“ ЕООД.
  • Длъжностно лице по защита на данните – Людмила Борисова Пашова
    за контакт: и-мейл: klogsbg@gmail.com, тел.: 00359-897-99-23-01

 

При Вашето посещение и покупка от електронен магазин www.klog.bg се събират следните лични данни:

• собствено и фамилно име;
• адрес;
• телефонен номер;
• имейл;

Тези данни са необходими за създаването на клиентския Ви профил и регистрацията Ви за осъществяване на покупки от елетронния магазин;

• номер на дебитна / кредитна, в случаите при плащане с карта;

при реализирана поръчка се съхранява IP адрес и история на пазаруване.

 

При Вашата регистрация за получаване на промоционални съобщения и информация за нови продукти, които се предлагат в електронния магазин се събират следните лични данни:

собствено и фамилно име;
и-мейл адрес.

Тези данни се събират само в случаите, когато клиентът желае сам да предостави тази допълнителна информация.

т3. Цели на обработката на личните данни

  • Изпълнение на поръчка от електронния магазин. Поръчката има сила на договор (сключен договор от разстояние) между клиента и електронния магазин по силата на Закона за защита на потребителите.
  • За подобряване на услугите на електронния магазин www.klog.bg е необходимо обработването на статистически данни.

т4. Правно основание за обработването на личните данни

Изпълнение на поръчката. За да може да се изпълни поръчката на електронния магазин www.klog.bg е необходима обработката на личните данни, които клиентът предоставя при регистрирането си в своя профил.

  • съгласие – клиентите, които се регистрират трябва да изразят изрично своето съгласие за следните цели на обработката на личните данни: изпращане на промоционални съобщения и информация за нови продукти, които се предлагат в електронния магазин.

т5. Получатели или категории получатели на личните данни

Администратори на личните данни: счетоводство, логистика, ИТ и маркетинг.

Трети лица, които получават и обработват личните Ви данни са: транспортни/куриерски фирми – куриерска фирма „СПИДИ“ АД, с оглед изпълнението ни на договора за покупка, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупените стоки.

т6. Срок на съхранение на личните данни

Фирма „КЛОГ“ ЕООД съхранява Вашите лични данни в срок от 5 години след сключване на договора за покупка според изискванията на законодателството.

т7. Права на субекта на данните

Всеки регистриран клиент, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в Общия регламент за защитата на данните 679/2016. и по-специално членове 12-23 от него и националното законодателство, и по-специално:

– правото на информация и достъп до данните;

– правото на ограничаване на обработването на данните му;

– право на коригиране на непълни или неточни лични данни;

– правото на възражение, т.е. да се противопостави на обработването на личните му данни;

– правото на преносимост на данните му.

В случаите, в които Вие сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди то да бъде оттеглено. След оттегляне на съгласието „КЛОГ“ ЕООД няма да обработва повече Ваши лични данни и ще ги изтрие.

Можете да упражните по всяко време правото си за оттегляне на съгласието за обработване на данните или правото си на възражение срещу обработването на данните за целите на директна реклама по имейл до следния адрес: klogsbg@gmail.com или по пощенски път до: „КЛОГ“ ЕООД, до администратор на личните данни, гр. София 1000, ул.“ Проф. Фритьоф Нансен“ № 31.

В случай на нарушение на защитата на данните, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган- „Комисията за защита на личните данни“:
Профилирането на Вашите лични данни е за целите на директния маркетинг и не се използва за автоматизирано вземане на решения, които да пораждат правни последици или по подобен начин да Ви засягат в значителна степен.

т8. Сигурност на данните

Взели сме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни срещу загуба, унищожаване, промяна и неоторизиран достъп. Всички наши служители са задължени да спазват конфиденциалност на данните, т.е. поверително боравене с лични данни. Ние непрекъснато актуализираме нашите мерки за сигурност съобразно технологичния прогрес.

т9. Актуализация и промяна

Възможно е да изменяме или актуализираме част от политиката за защита на личните данни. Моля, проверявайте политиката за защита на личните данни преди да се възползвате от нашите предложения, за да получите актуална информация за евентуалните промени и актуализации.

 

Последна актуализация: 01-12-2022г.